یاد ما

بسم الله الرحمن الرحیم

اعتراف به ناتوانی

بسم الله الرحمن الرحیم

در تمام این چهل سال،تسلیم ناپذیری و صیانت و پاسداری از  انقلاب و عظمت و هیبت الهی آن و گردن برافراشته ی آن در مقابل دولتهای متکبر و مستکبر،خصوصیت شناخته شده ی ایران و ایرانی بویژه جوانان این مرزوبوم به شمار می رفته است.

قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات خود را در دست اندازی به استقلال دیگر کشور ها و پایمال کردن منافع حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانسته اند،در برابر ایران اسلامی و انقلابی اعتراف به ناتوانی کردند.

ملت ایران در فضای حیات بخش انقلاب توانست نخست دست نشانده ی آمریکا و عنصر خائن به ملت را از کشور براند و پس از آن هم تا امروز از سلطه ی دوباره ی قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت جلوگیری کند.

#دهه_فجر

#گام_دوم_انقلاب

صلواتی تقدیم به شهید جمشید شرفخانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

دهه های آینده باس ماس

بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان!نادانسته هاراجز باتجربه ی خود یا گوش سپردن به تجربه ی دیگران نمیتوان دانست.بسیاری از آن چه را مادیده و آزموده ایم،نسل شما هنوز نیازموده و ندیده است.ما دیده ایم و شماخواهید دید.

دهه های آینده دهه های شماست و شمایید که باید کارآزموده و پر انگیزه از انقلاب خود حراست کنید آن را هرچه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن بزرگ اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی(ارواحنافداه)است،نزدیک کنید.

برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛اگر از این راهبرد غفلت شود،دروغها به جای حقیقت خواهد نشست و آینده مورد تهدید های ناشناخته قرار خواهد گرفت.

دشمنان انقلاب با انگیزه ای قوی،تحریف و دروغ پردازی درباره ی گذشته و حتی زمان حال را دنبال می کنند و از پول و همه ی ابزار ها برای آن بهره می گیرند.رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛حقیقت را از دشمن و پیاده نظامش نمی توان شنید.
#دهه_فجر

#بیانیه_گام_دوم

صلواتی تقدیم به شهید محمدرضا دستواره

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

11دقیقه از بیانیه

 

  گام دوم انقلاب بخش اول
توضیحات: آغاز عصر جدید

منابع: صوتی

        تصویری


 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

روایت پیروزی2

بسم الله الرحمن الرحیم

بیـن کشـته شـدن و شـهادت فرقـی وجـود دارد، و اساســا شــهادت قبــل از کشــته شــدن حــادث میشــود؛ امــکان نــدارد کســی شــهید نشــده باشــد و بتوانــد بــه مقــام شــهادت نائــل گــردد. شهادت در انسان اتفاق می افتـد، بعـد کشـته می شود . آدم بــه خیلی هــا میرســد و میگویــددعــا کنیــد تــا مــن شــهید بشــوم؛ اما این ادعا،ادعــای بزرگــی اســت. شــهید قبــل از کشــته  شـدنش شـهید اسـت؛ همانطـور کـه یـک دکتـر وقتــی جشــن فارغ التحصیلی اش را میگیــرد، حتمــا قبلــش دکتــر شــده اســت. اگــر بخواهیــم در مســائل مــادی خلاصه اش  بکنیــم همیــن  اسـت؛ شـهید ایـن اسـت. یـک دکتـر کـه بـا جشـن فارغ التحصیلی دکتــر نمیشــود، او چنــد ســال زحمت کشـیده و دکتر شـده اسـت؛ کشـته شدن جشن فارغ التحصیلی شــهید اســت.  مـن بـه همیـن دلیـل اسـت کـه عـرض میکنـم اگر کسـی می خواهد شـهید شـود باید شـهید باشد؛ تا کسـی شـهید نباشـد، شـهید نمیشـود. ممکن اسـت خداوند به کسـی لطـف کند تـا بـه مرتبه ای از شـهادت برسد اماشـهید نیسـت.  رسیدن به جایـگاه شـهید نیازمنـد ایـن اسـت کـه آن لیاقت هـا از قبـل وجـود داشـته باشـد؛ بـه ایـن دلیـل اسـت کــه اثــر شــهید مانــدگار و بــزرگ اســت.

سردار شهید قاسم سلیمانی

خط حزب الله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

به دشواری گذشته نیست

بسم الله الرحمن الرحیم

جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفته‌ی اسلامی
امّا راه طی‌شده فقط قطعه‌ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است. دنباله‌ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته‌ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعّالان جوان، در همه‌ی میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی و نیز در عرصه‌های دین و اخلاق و معنویّت و عدالت، باید شانه‌های خود را به زیر بار مسئولیّت دهند، از تجربه‌ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، نگاه انقلابی و روحیه‌ی انقلابی و عمل جهادی را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته‌ی اسلامی بسازند.

بیانیه گام دوم انقلاب

عکس:کتاب «کتاب کار» نویسنده:

محسن مشرقی / فاطمه عقیقی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

شهدا مانده اند و ما رفته ایم...

خداوندا! در دستان من چیزی نیست؛ نه برای عرضه [چیزی دارند] و نه قدرت دفاع دارند، اما در دستانم چیزی را ذخیره کرده‌ام که به این ذخیره امید دارم و آن روان بودن پیوسته به سمت تو است. وقتی آن‌ها را به سمتت بلند کردم، وقتی آن‌ها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، وقتی سلاح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم؛ این‌ها ثروتِ دست من است که امید دارم قبول کرده باشی. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
13 83

دایره المعارف زینبیون

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نام آن حضرت «زینب»(س) است.

همانا هر نامی از یک ریشه و مصدری گرفته شده است که طبعا دارای معنا و مفهوم خاصی است. حال باید پرسید: کلمه زینب به چه معنایی است؟

جواب: در این مورد دو قول وجود دارد:

اول:اینکه کلمه«زینب» مرکب از دو کلمه ی «زین» و «اب» است.

دوم:اینکه «زینب» یک کلمه ی مفرد است و مرکب نمی باشد و آن نام یک درخت و یا یک گل است.

در هر صورت شکی نیست که این نام بنابر هر دو قول نامی زیبا و پرمعنی است.

خوشا به حال زینب ها

زندگانی حضرت زینب کبری(س) از ولادت تا شهادت

آیت الله سید محمد کاظم قزوینی

ناشر:شرکت انتشاراتی مهریاس شمیم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

تا 13 دی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

فقر با ما

صلواتی تقدیم بهشهید محمدرسول حاتمی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
13 83

عیدتون مبارک

السلام علیک یا حسن بن علی(ع)

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83