یاد ما

بسم الله الرحمن الرحیم

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید» ثبت شده است

بیکاری

همان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83

روایت پیروزی2

بسم الله الرحمن الرحیم

بیـن کشـته شـدن و شـهادت فرقـی وجـود دارد، و اساســا شــهادت قبــل از کشــته شــدن حــادث میشــود؛ امــکان نــدارد کســی شــهید نشــده باشــد و بتوانــد بــه مقــام شــهادت نائــل گــردد. شهادت در انسان اتفاق می افتـد، بعـد کشـته می شود . آدم بــه خیلی هــا میرســد و میگویــددعــا کنیــد تــا مــن شــهید بشــوم؛ اما این ادعا،ادعــای بزرگــی اســت. شــهید قبــل از کشــته  شـدنش شـهید اسـت؛ همانطـور کـه یـک دکتـر وقتــی جشــن فارغ التحصیلی اش را میگیــرد، حتمــا قبلــش دکتــر شــده اســت. اگــر بخواهیــم در مســائل مــادی خلاصه اش  بکنیــم همیــن  اسـت؛ شـهید ایـن اسـت. یـک دکتـر کـه بـا جشـن فارغ التحصیلی دکتــر نمیشــود، او چنــد ســال زحمت کشـیده و دکتر شـده اسـت؛ کشـته شدن جشن فارغ التحصیلی شــهید اســت.  مـن بـه همیـن دلیـل اسـت کـه عـرض میکنـم اگر کسـی می خواهد شـهید شـود باید شـهید باشد؛ تا کسـی شـهید نباشـد، شـهید نمیشـود. ممکن اسـت خداوند به کسـی لطـف کند تـا بـه مرتبه ای از شـهادت برسد اماشـهید نیسـت.  رسیدن به جایـگاه شـهید نیازمنـد ایـن اسـت کـه آن لیاقت هـا از قبـل وجـود داشـته باشـد؛ بـه ایـن دلیـل اسـت کــه اثــر شــهید مانــدگار و بــزرگ اســت.

سردار شهید قاسم سلیمانی

خط حزب الله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
13 83