علامه طباطبایی رمحة الله علیه می فرمودند:

چون به نجف اشرف برای تحصیل نایل شدم از نقطه نظر قرابت و خویشاوندی و رحمیت گاهگاهی به محضر مرحوم قاضی شرفیاب می شدم.تا یک روز در مدرسه ای ایستاده بودم که مرحوم قاضی از آنجا عبور می کردند.چون به من رسیدند دست خود را روی شانه ی من گذاردند و گفتند :

ای فرزند!

دنیا می خواهی نماز شب بخوان

آخرت می خواهی نماز شب بخوان

شادی شهید هاشم واحدالعین صلوات