بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت روز حافظ جلوه ای جدید از شعر حافظ را ببینیم///