بسم الله الرحمن الرحیم

از امام علی (ع) درباره ی ایمان پرسش شد.فرمود:ایمان بر چهار پایه استوار است:

بر شکیبایی،یقین،عدالت وجهاد

شکیبایی که گفته شد حالا:

2-یقین:

  • یقین چهار شاخه دارد:

یبنایی زیرکانه

1
دریافت عالمانه 2
پند گرفتن از گذر زمان 3
تاسّی به سیره ی پیشینیان 4

کسی که زیرکانه دید حکمت برایش آشکار شد. و هرکس حکمت برایش آشکار شد عبرت آموخت و هرکس عبرت آموخت تو گویی در میان پیشینیان زیسته است