امام علی (ع):

ایمان بر چهار پایه استوار است:

اول:شکیبایی:

اشتیاق

آنکه مشتاق بهشت باشد دل از شهوت می شوید

بیم

آنکه از آتش بیم دارد از محرمات دوری می جوید

زهد

آنکه به دنیا رغبت ندارد مصیبت هارا آسان می شمارد

انتظار

آنکه مرگ را انتظار کشد به سوی کارهای خیر بشتابد