بسم الله الرحمن الرحیم

و لقد کرمنا بنى ادم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا

 مـا بـنـى آدم را گـرامـى داشـتـیـم و آنـهـا را در خـشـکـى و دریـا (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم ، و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنها روزى دادیم ، و بر بسیارى از خلق خود برترى بخشیدیم .آیه70 سوره ی مبارک اسراء

mailچرا انسان برترین مخلوق خدا است ؟
پاسخ این سؤ ال چندان پیچیده نیست ، زیرا مى دانیم تنها موجودى که از نیروهاى مختلف ، مادى و معنوى ، جسمانى و روحانى تشکیل شده ، و در لابلاى
تـضـادهـا مـى تـوانـد پـرورش پـیـدا کـنـد، و اسـتـعـداد تکامل و پیشروى نامحدود دارد، انسان است .
حـدیـث مـعـروفـى کـه از امـیـر مـؤ مـنـان عـلى (عـلیـه السـلام ) نقل شده نیز شاهد روشنى بر این مدعا است :
(خداوند خلق عالم را بر سه گونه آفرید: فرشتگان و حیوانات و انسان ، فرشتگان عـقـل دارنـد بـدون شـهـوت و غـضـب ، حـیـوانـات مـجـمـوعـه اى از شـهـوت و غـضـبـنـد و عـقـل نـدارنـد، امـا انـسـان مـجـمـوعـه اى اسـت از هـر دو تـا کـدامـیـن غـالب آیـد، اگـر عـقل او بر شهوتش ‍ غالب شود، از فرشتگان برتر است و اگر شهوتش بر عقلش چیره گردد، از حیوانات پست تر).
در ایـنـجا یک سؤ ال باقى مى ماند و آن اینکه آیا همه انسانها از فرشتگان برترند؟ در حـالى کـه گـروهى بى ایمان و شرور و ستمگر هستند که از پست ترین خلق خدا محسوب مـى شـونـد و بـه تـعـبـیـر دیـگـر آیـا بـنـى آدم در آیـه مـورد بـحـث هـمـه انـسـانـهـا را شامل مى شود یا تنها گروهى از آنها را.
پـاسـخ ایـن سـؤ ال را در یـک جـمـله مـى تـوان خلاصه کرد، و آن اینکه : آرى همه انسانها بـرتـرنـد، امـا بـالقـوه و بـالاسـتـعـداد، یـعـنـى هـمـگـى این زمینه و شایستگى را دارند، حال اگر از آن استفاده نکنند، و سقوط نمایند مربوط به خودشان است .
گر چه برترى اساسى انسان بر سایر موجودات روى جنبه هاى معنوى و انسانى او است ولى بى مناسبت نیست که بدانیم به گفته دانشمندان انسان حتى از نظر نیروهاى جسمانى در بـعـضى از جهات از سایر جانداران قویتر و نیرومندتر است (هر چند از پاره اى جهات ضعیفتر به نظر مى رسد).
نـویـسـنـده کـتـاب (انـسـان مـوجـود نـاشـنـاخـتـه ) (الکـسـیـس کـارل ) مـى گوید: (بدن انسان داراى استحکام و ظرافت فوق العاده اى مى باشد و در مقابل هر نوع
حـادثـه اسـتـقـامـت مـى ورزد، هـمـچـنـیـن در مـقابل بى غذائى ، بى خوابى ، خستگى ، غصه افـراطـى ، درد، بـیـمـارى ، رنـج ، پـرکـارى و در مـورد حـفـظ مـوازنـه و تـعـادل حـیـرت انگیز بدن و روح خویش ، تحمل عجیبى از خود نشان مى دهد، حتى مى توان گـفـت کـه انـسـان از تمام حیوانات پردوامتر، پرتلاشتر است ، با این توانائى جسمى و فکرى شگرفش توانسته است ، اینهمه امور، صنایع ، و تمدن کنونى را به وجود آورد و برتریش را بر همه جانداران به اثبات رساند).

تفسیر نمونه.ج12.ص221.آیت الله مکارم شیرازی

تقدیم به ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا(س)