امام علی(ع) فرمودند:

ای فرزند آدم

غصه ی رزق و آذوقه ی آن روزی که در پیش داری و هنوز نیامده است نخورsad

زیرا چنانچه زنده بمانی و عمرت باقی باشد خداوند متعال روزی آن روز را هم می رساند.angel